skip to Main Content

PRIVCACYVERKLARING van de Friese Exportclub.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Friese Exportclub verwerkt van haar leden of andere geïnteresseerden.
Indien u lid wordt van De Friese Exportclub, of om een andere reden persoonsgegevens aan De Friese Exportclub verstrekt, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
De Friese Exportclub, p/a Rypsterdyk 30, 9034 HN Marsum. Ingeschreven in het KvK handelsregister onder nummer 40005348.
Het secretariaat van De Friese Exportclub is bereikbaar via email secretariaat@frieseexportclub.nl en mobiel telelefoonnummer 06 51 83 41 31.

2. Welke gegevens verwerkt De Friese Exportclub en voor welk doel
2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) bedrijfsnaam
a) voor- en achternaam contactpersoon voor het lidmaatschap
b) adresgegevens eventueel postadres van het bedrijf
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
d) social media accounts, gekoppeld aan ons LinkedIn account

2.2 De Friese Exportclub verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. bijeenkomsten, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
b) uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van De Friese Exportclub;
c) uw naam wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.
d) uw E-mailadres voor het toesturen van de nieuwsbrief. Afmelden voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing/nieuwsbrief.

3. Bewaartermijnen
De Friese Exportclub verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft De Friese Exportclub passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt De Friese Exportclub gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker.
Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via het secretariaat van De Friese Exportclub kunt u een verzoek indienen om uw
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Friese Exportclub zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen drie weken na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat.
5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop De Friese Exportclub uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het secretariaat van De Friese Exportclub.


6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.

Friese Exportclub
oktober 2019

 

Back To Top